Proiectul „Prima Casă” Care sunt condițiile programului și criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor ??Ministerul Finanţelor prezintă spre consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la aprobarea Conceptului Programului „Prima Casă”.

Obiectivul principal al Programului „Prima casă” constă în crearea condițiilor optime pentru contractarea creditelor ipotecare de către persoanele cu capacitate elevată de muncă, în vîrstă aptă de muncă, care constituie partea preponderentă a populației ocupate în Republica Moldova. Acesta poate fi atins prin creșterea termenului de scadență a creditelor ipotecare, garantarea parțială a creditului de către stat și micșorarea participației proprie inițiale a beneficiarului la achiziția locuinței.

Șeful Executivului a menționat că tinerii vor contribui iniţial cu doar 10% din costul locuinței, 90% constituind creditul de la bancă. Acesta va fi acordat pe un termen de 25 de ani, cu marja băncii nu mai mare de 3%, la care se va adăuga rata dobânzii pentru depozitele medii pentru 6 – 12 luni. Valoarea locuinţei nu va depăşi un milion de lei.

Картинки по запросу prima casă

Criteriile de eligibilitate ale beneficiarului Programului:
 Vîrsta beneficiarului – până la 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar;
 Este cetățean al Republicii Moldova, angajat în Republica Moldova și dispune de venituri din surse oficiale;
 Nu deține în proprietate individuală sau în comun cu soțul/soția sau cu alte persoane, o locuință, și nu are în derulare un credit ipotecar pentru achiziționarea locuinței;
 Plata lunară achitată de către beneficiar (dobînda și suma principală) nu va depăși 50 la sută din veniturile oficiale salariale nete cumulative ale familiei beneficiarului Programului. La stabilirea valorii veniturilor salariale vor fi acceptate și veniturile oficiale rudelor de gradul I ;
 Se obligă să nu înstrăineze locuința achiziționată în primii 5 ani de la data dobîndirii, cu excepția cazului de achitare deplină. După expirarea acestui termen, cu acordul băncii și ODIMM, în cazul preluării contractului de credit de către un terț, acesta trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate a beneficiarilor Programului;
 Întrunește, în dependență de politica băncii, alte condiții specifice prevăzute de normele interne de creditare și principiile de management a riscurilor băncilor finanțatoare.

Condițiile Programului ”Prima casă”:
 Plafonul maxim al prețului de achiziție a locuinței –1,0 milion lei;
 Participația proprie inițială a beneficiarului Programului este de cel puțin 5 la sută din prețul de achiziție a locuinței;
 Termenul creditului va fi de pînă la 25 de ani;
 Unitatea monetară de creditare: lei moldovenești;
 Rata maximă a dobînzii efective la creditele acordate se reglementează de condițiile programului;
 Creditul va fi rambursat integral până la momentul expirării contractului de credit, cu posibilitatea achitării anticipate;

Constituirea ipotecii asupra locuinței achiziționate în cadrul Programului:
 50 la sută din valoarea locuinței în favoarea băncii și,
 50 la sută din valoarea locuinței în favoarea statului.
Criterii de eligibilitate ale băncii finanțatoare:
 Participarea băncilor în Programul ”Prima casă” este voluntară;
 Orice bancă licențiată din Republica Moldova poate acorda credite ipotecare în cadrul Programului ”Prima casă” persoanelor fizice, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului;
 Volumul total al creditelor acordate de către bănci în cadrul Programului ”Prima casă” va fi monitorizat de către ODIMM și comunicat băncilor. Din momentul atingerii nivelului maxim de creditare al Programului, băncile nu vor mai acorda credite noi, cu excepția cazului în care se va decide asupra extinderii Programului;
 Solicitarea achitării mijloacelor în baza garanției acordate de stat numai în condițiile în care beneficiarul nu-și onorează plata sumei principale și a dobînziilor în decurs de peste 91 de zile consecutiv;

Valoarea Programului și procentul de garantare:
 Valoarea maximă a Programului nu va depăși 1000,0 milion lei în primii 2 ani de la lansarea acestuia;
 Statul va garanta 50 la sută din soldul creditului (suma principală);
 Beneficiarul Programului, concomitent cu achitarea plății lunare pentru credit va achita, lunar, băncii finanțatoare un comision de garantare în sumă de 0,5 la sută anual din soldul garanției de stat;
 Comision de garantare va fi revizuit cel puțin o data la 2 ani de către Ministerul Finanțelor în baza experiențelor de default la creditele Programului ”Prima casă”;
 Banca finanțatoare va transfera, trimestrial, către ODIMM comisioanele de garantare colectate de la beneficiari pentru fiecare contract de credit acordat în cadrul Programului ”Prima casă”.

Картинки по запросу cerinţele de eligibilitate

Rata dobînzii la creditele ipotecare:
 Rata maximă efectivă a dobînzii (în continuare – DAE) va fi suma a următoarelor componente:

1. a) rata de referință pentru programul ”Prima casă” comunicată de către BNM (calculată ca rata medie ponderată a dobînzilor la depozitele cu termenul de la 6 luni pînă la 12 luni);
2. b) o marjă maximă de pînă la 3,0 la sută, care va fi precizată anual de către Guvern;3. c) comisionul de garantare de 0,5 la suta anual din soldul garanției de stat;

 Rata DAE va fi flotantă și va fi publicată de către ODIMM o dată la 6 luni. Rata dobînzii care se va aplica pentru semestrul următor va fi adusă la cunoștința beneficiarului de credit în scris sau în format electronic de către băncile finanțatoare în termen de 10 zile lucrătoare a semestrului următor. Modificarea ratei DAE va fi obligatorie pentru bănci doar în cazul micșorării ratei de referință.

Implementarea programului va avea loc prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), iar creditele ipotecare vor fi acordate exclusiv în lei moldovenești.

Похожее изображение

Distribuie pe rețele sociale